Έργο

Σκοπός του LP-DRUGS είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων φαρμάκων σε μορφή λεπτών υμενίων μέσω της τεχνικής μικροεκτύπωσης με laser, LIFT (Laser Induced Forward Transfer).

 

Καινοτομία/Στόχοι :

  • Την ανάπτυξη τεχνολογίας εκτύπωσης με laser για την δημιουργία εξατομικευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων

  • Την ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων σε μορφή λεπτών υμενίων με τη εκτύπωση μικρογραμμαρίων δραστικών ουσιών σε βιοπολυμερικές μήτρες

  • Την ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων με ελεγχόμενη πορωσιμότητα για την άμεση διαλυτοποίησή τους και απορρόφηση της δραστικής ουσίας.

 

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στην αντιμετώπιση νόσων του θυροειδούς αδένα, αγγειακών νόσων καθώς και καρκινικών παθήσεων.

Γι' αυτό το σκοπό προτείνεται η μικροεκτύπωση των δραστικών ουσιών:

  • Νατριούχας λεβοθυροξίνης

  • Μονονιτρικού ισοσορβίτη

  • Πακλιταξέλης

 

H μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προς την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου περιλαμβάνει:


Μικροεκτύπωση δραστικών ουσιών με laser
Η τεχνική μικροεκτύπωσης με laser (LIFT), βασίζεται την χρήση παλμών laser για την μεταφορά υλικού από ένα υπόστρωμα δότη σε ένα υπόστρωμα αποδέκτη. Η εκτύπωση μικρογραμμαρίων δραστικών ουσιών στις βιο-πολυμερικές μήτρες, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων σε μορφή λεπτών υμενίων, τα οποία επιτρέπουν την ελεγχόμενη αποδέσμευση της δραστικής ουσίας μέσω της δομικής χαλάρωσης της μήτρας από τα στοματικά υγρά.

Ανάπτυξη Μεθόδου Προσδιορισμού της Δραστικής ουσίας και Μελέτη Διαλυτοποίησης
Ο έλεγχος ποιότητας φαρμάκων περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στη διαπίστωση της καταλληλότητας των φαρμάκων, με βάση σαφώς καθορισμένες και ελεγμένες προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο LP-DRUGS δύο είναι οι βασικοί έλεγχοι που θα αναπτυχθούν: α) Ο έλεγχος προσδιορισμού της δραστικής ουσίας στο αναπτυχθέν σκεύασμα και ο προσδιορισμός των impurities και β) το προφίλ διαλυτοποιήσης.

Φαρμακοκινητική μελέτη σκευασμάτων λεπτών υμενίων σε ζωικά μοντέλα.  
Η βιοδιαθεσιμότητα μετά τη χορήγηση από το στόμα των λεπτών υμενίων θα συγκριθεί με τη βιοδιαθεσιμότητα των εμπορικά διαθέσιμων φαρμακοτεχνικών μορφών (ταμπλέτες) σε φαρμακοκινητικές μελέτες.